suvokti

suvokti
1 suvókti tr. 1. OsG161, J, M, NdŽ nuimti derlių, suvalyti javus: Suvalyti, suvokti Q142. Javus suvokiu . Vasarojį suvokiau, t. y. suvaliau, suvežiau J. Papilkėjęs šiaudas, jau i sužaliuos nesuvoktì Krš. Negal nė šieno suvókti, lyna kaip pasiutęs Vgr. Ale y[ra] tokių, galėjo suvókti ir nevókė, i supuvo [šienas] Klk. Suvóks, kaip [bus] graži Pln. Tada aš jūsų žemei duosiu lytaus savo čėsu, ankstybo lytaus ir vėlybo lytaus, idant suvoktumbei tavo javus BB5Moz11,14. Ir šventė suvokimo gale metų, kada savo darbą būsi suvokęs iš lauko BB2 Moz23,16. | prk.: Jeib ing Dievo kluoną būtumbim suvokti BPI216. | refl. NdŽ, Vgr: Par tą rudenį ir išsikulsias, i susivóksias Akm. 2. Sut, K, S.Stan, Mit I66(Klp), BzF200, , , Žg surasti, suieškoti, aptikti: Led suvokiau savo raktelį, t. y. suradau J. Suvóks žydą, kad ir toli, t. y. atras J. Aš kelią lengvai vėl suvoksiu Vd. Tamsė[je] nesuvóksi kepurės, t. y. nerasi J. Girtas nebsuvókia namų, t. y. nebatsenka J. Pats pametei, pats i suvók Slnt. Seniai bebuvau, nebsuvóku kelio Rdn. Aš čia viena negalėčiu važiuoti, nesuvõkčiu kelio Krš. Staselė delto suvokė, nepaklydo Pln. Nebgali suvõkti, jau miežiai dideli, suaugę, tai tik pagal akmenį suradau kapą Ppl. Pirmą kartą nesuvóku, kur įeiti Kv. Priejo naktis, o negaunu nakvynės, o pareiti numie negaliu besuvokti – ir pargulėjau palaužiais Šts. Kame suvóksi, kame anie y[ra] Plng. Suvókiau kumelius pas Rietavą Jdr. Suvóka zuikis obelalę i griauža Jdr. Karalaitė išleido pasiuntinius į visas žemes, kad suvóktų tą, kurs ant kalno antjojo BM388(Plt). Pasiėmęs mietą tol talžė, pakol kiaulė suvókė tą skylę toros, par kurią buvo įlindusi PP51. Jule, siųsta jei nešoksi, spėriai durų nesuvoksi (d.) S.Dauk. Kur aš suvóksiu savo motynėlę? LB66. Raštininkas vos besuvokė duris iš džiaugsmo LC1886,1. Zolys, suvokęs Marcelę, įsivedė į vidų Žem. Važiuosit vieškeliu; per mišką arčiau, bet nesuvoksite LzP. Kur tasai nor eiti, kad nesuvoktumėm ŽCh119. | prk.: Kame tavi (tarmę tiriantį) alga suvóka, ar atsiunta? Jdr. ^ Siūlas kamūlį suvóka Lc. | refl. K.Būg, J.Jabl, NdŽ, Kv, Skd: Ko reik, pats susivók, o nelauk, kol kitas už tave ieškos Slnt. Susivóki keliūs[e], ka i tolimas esi Šv. 3. surinkti į vieną vietą, pasiimti: Ale nu aš anas (bites) atgaliau suvókiau i tą šėpelę Klk. Bei nū nusiųsk ir suvok tavo bandą, ir vis, ką ant lauko turi BB2Moz9,19. Todėlei sukuopkit vyną ir figus, ir aliejų ir suvokit tatai jūsų induosna BBJer40,10. Eš kluonus (aruodus) savo išardęs didesnius budavosiu ir tę suvoksiu, kas man auga BPII377. Ir jis suvokė visus savo vežimus RBTeis4,13. | prk.: Dievas jį suvókė savęsp ; N. Kad Dievas mane geriaus suvoktų! N. Ji (moteriškė) tą naktį jo (kūdikio) nesuvokė (ps.) BzF43. Jeruzale,… kiek kartų eš norėjau tavo vaikus suvokti, kaip višta savo vaikelius suvok po sparnu, bet jūs nenorėjot BPII210. Jis, kaip moteriškė grašį pametusi, mus ieško norėdams mus vėl suvokti BPII 225. O vienok sugrįšk manęsp, – bylo Viešpatis, – ir aš tave suvóksiu DP477. | Ir tapo suvoktas (palaidotas) savo žmoniump, senas ir gyventi nugrisęs BB1Moz35,29. | refl. NdŽ: Taip tokioj vietoj susivokia tūli lietuvių tautos vaikai Vd. | Iš mūsų ašarų sėklos tūls vaisius susivokęs Ns1832,3. 4. refl. pareiti, sugrįžti, parsirasti, parvykti: Susivokti į Klaipėdą TP1881,15. Taip šišion vėl ir susivokėva Vd. Šiaip ne teip susivókiau [į namus] NmŽ. Išsivilko vakar – šiandien tik susivókė Trk. Baikos, neprapuls toks vaikis, susivóks Vvr. Špokai išlėkę besusivóks rugius sėjant Šts. Ryte anksti vaikelis su vežimuku pas tėvą susivokęs vislab papasakojo Kel1881,184. Katriuke, juk mudu bulves virėva; suvalgykiva keletą, kol motulė susivoks LzP. Rytą išeina, vakarą susivóka Pvn. Kad vakaras yra, tura kožnas susivókti į savo namus, o nesivalkioti patvoriais pakiemiais Prk. Taip vėlai išvažiavo, kada susivóks? Ll. A jau susivókei? Lig juodo vakaro pagriso i laukti End. Kaip saulelė nusileis, visi susivóks Pp. Gerai, ka vaikai susivóka i padeda, ką senas darytumi Rdn. Jau priš aušrą besusivókė Krtn. Mes susivóksam, kaimynų mergelkos ateis pas mumis Klk. Vedė[ja]s susivókęs jau Kv. Visi susivókėm, visi gyventi būtumiam krūvelė[je] Vkš. Nėku trukus susivokėm po mūšio, kur gyviejai Šts. Ir tėtušis iš turgaus susivókė Up. O tėvas tarė: – Nu garbė Dievui, kad susivokei, nu motina jau ir akių pritrūko beverkdama M.Valanč. Pirm trumpo jis dabar sveikas linksmas čionai susivokė! LC1879,38. Tenueit (tesusivok) Aaronas savo žmoniump BB4 Moz20,24. Aš jau būsu kapuose veik ir tu ten susivoksi brš. | prk.: Mūsų darbas nebus be pelno, pinigai turės susivokti kada norint P.Klim. ^ Žalis pri sieto susivóks Kl. Pri vakarynės ir jis susivoka kaip degloji kiaulė LTR(Klp). 5. refl. tr., intr. susiruošti: Jau buvo dešimta stojusi, kad besusivókė Kal. Jau viską susivókęs, visus savo ryšelius surišęs Klk. \ vokti; apvokti; atvokti; įsivokti; išvokti; nuvokti; pavokti; parvokti; pervokti; pravokti; suvokti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • suvokti — suvókti vksm. Suvókti prãsmę, kal̃tę, klai̇̃dą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suvokti — 2 suvokti tr. Jn(Kv), Rtr, J.Jabl, Vgr, Pgg, suvõkti, ia, sùvokė J.Jabl, Š, Klt; KlG100, Kos94 suprasti, numatyti, nutuokti, sugaudyti: Ką čia suvoksi senas visus svieto mandrumus Rdn. Kur aš ten suvoksiu aklas būdamas Skd. Nebsuvoka, katraip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvoktis — suvokti̇̀s dkt. Istòrijos, tautiškùmo, pasáulio suvokti̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • suprasti — supràsti 1. tr., intr. Lz, Knt pagauti, suvokti prasmę: Anies sùpranta lietuviškai Aps. Ana suprañta i lietuviškai, ale nekalba Smal. Čia mūs šalis sùpranta ir lenkiškai, ir gudiškai Dv. Ak, žiūrėk, ir tamsta jau besuprantąs lietuviškai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turėti — turėti, tùri (tùria Sdk, Pl, Rk, Ob), ėjo K, Rtr, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD177,79, SD141, 182, R187, MŽ248, Sut, N, M, LL87, L I. laikymui, laikymuisi žymėti. 1. tr. SD1183, MitV163(WP237), Sut, I, M, Š, NdŽ, Gs, Pun, Ūd, Gg, Žl nusitvėrus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Wahrnehmung — suvokimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Psichinis procesas, sąmonėje atspindintis jutimo organus veikiančio objekto visumą. Objektai gali būti ne tik daiktai, gamtos reiškiniai ar jų atvaizdai, simboliai, bet ir žodžiai, sakiniai,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • perception — suvokimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Psichinis procesas, sąmonėje atspindintis jutimo organus veikiančio objekto visumą. Objektai gali būti ne tik daiktai, gamtos reiškiniai ar jų atvaizdai, simboliai, bet ir žodžiai, sakiniai,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • suvokimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Psichinis procesas, sąmonėje atspindintis jutimo organus veikiančio objekto visumą. Objektai gali būti ne tik daiktai, gamtos reiškiniai ar jų atvaizdai, simboliai, bet ir žodžiai, sakiniai, tekstai,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • восприятие — suvokimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Psichinis procesas, sąmonėje atspindintis jutimo organus veikiančio objekto visumą. Objektai gali būti ne tik daiktai, gamtos reiškiniai ar jų atvaizdai, simboliai, bet ir žodžiai, sakiniai,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • atskirti — 1 atskìrti, àtskiria, atskyrė tr. K, Š, Rtr; SD208,211,414, H153, R42, N, LL185 1. DŽ1, Dv atrinkti, atmetant, kas netinkama: Àtskiria gerus grūdus sėklai JnšM. Rugius su kretilais sijos: kas sėklai, kas kiaulioms atskìrs LKT63(Lkž). | refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”